Проектни продукти/резултати 2022-1-BG01-KA220-YOU-000085174 Prevention of Youth Risky Viral Trends, Еразъм+

 

 

 

 

 

 

 

Целеви групи: – Младежи и младежки работници от България, Полша, Северна Македония и Австрия; Други заинтересовани страни, учители експерти и др.

Проектът има за цел да подобри компетенциите и знанията на младежките работници за изграждане на положителен имидж на тяхната професия. Неговите цели са да отговори на нуждата от нови методи за превенция на рисковете в социалните мрежи, кибертормоза и да подпомогне развитието на висококачествени умения в областта на дигиталната безопасност и ненасилствената комуникация. Всички разработени продукти ще бъдат полезни за повишаване на медийната грамотност и подобряване на превенцията на опасни вирусни тенденции в интернет

Резултати от проекта :- подобрена информираност за рисковите вирусни тенденции; – развити компетенции на младежки работници за превенция на кибертормоза чрез прилагане на иновативни методи; – насърчена цифрова безопасност, приобщаване, медийна грамотност, активно гражданство сред младежите; – 3 иновативни продукта: Проучване на съвременните методи за предотвратяване на рискове в социалните мрежи; Методика за превенция на риска в социалните мрежи; Наръчник за младежки работници, работещи в областта на дигиталната безопасност; -Подобрено качество на младежката работа.

Проектните продукти са готови! Можете да ги изтеглите безплатно от тук:

Проектни продукти/резултати 2022-1-BG01-KA220-YOU-000085174 Prevention of Youth Risky Viral Trends, Еразъм+

WP 2 А1 RESEARCH-Risks ENG ISBN-V

WP 2 А1 RESEARCH-Methods ENG ISBN-V

WP2A2 Methodology ENG ISBN-V

WP2A3 HANDBOOK-ENG ISBN-V

Настоящият проект е с финансовата подкрепа на Програма Еразъм + и Сдружение Следвай ме носи цялата отговорност за съдържанието на този документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския Съюз и Националната агенция.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Scroll to Top