Практически упражнения

Мозъчна атака

Техниката цели да се предизвикат участниците в обучението да изказват отговори. Младежите активно ще генерират редица идеи по конкретна тема или въпрос за определено за кратко време. Водещият поставя въпрос, който е свързан с темата. Всеки възможен отговор се зачита и приема, без да се обсъжда в този момент. Всички идеи открито се записват, без да се преценява ценността или оригиналността на отговорите. Обучаемите трябва да знаят предварително, че от тях не се изисква да дават обяснение или да аргументират своето мнение.

Подреждане по важност

Тази техника се използва, за да се изведат най-важните теми и идеи от предварително създаден за целта списък (продължение на предната задача Мозъчна атака). Това може да стане по различен начин: Всеки участник отбелязва една или две най-важни за него идеи от списъка. Приоритетните за групата са идеите, които са събрали най-много точки.

Дискусия

Разглежда се проблем или тема, избира се най-изявената тема или въпрос от играта Мозъчна атака, която представлява интерес с цел да се постигне по-добро разбиране на дадена тема или въпрос, да се вземе най-доброто решение или да се развият нови идеи и насоки за групата. Младите хора ще могат да учат един от друг и да се научат да се обръщат един към друг при разрешаването на проблеми. По този начин се задълбочават в разбирането си и се доближават консенсус. С това обучение се развиват също така и умения за слушане, отстояване на мнение и емпатия. Водещият формулира ясно темата и стимулира обучаемите да участват като не забравя за влиянието, което оказва невербалното му поведение, вметнати думи или коментари. Важно е водещият да задава въпроси, които окуражават обучаемите да мислят по творчески начин (например, въпроси, започващи с “Как”, “Защо” и “По какъв начин Важно е да се задават отворени въпроси. Обучаемите трябва да имат достатъчно време да помислят, но и темпото на питане трябва да е енергично, за да поддържа атмосферата. Възможни “опасности” при прилагането на техниката са неясно формулиране на дискусионната тема, санкциониращо и оценъчно присъствие на водещия, авторитарно вменяване на собствени становища, досада и скука поради загуба на темпо и др.

Малки групи

За работа в малки групи, младежите се разделя на малки групи и се определя кратко време, за да се изпълни дадена задача, да се предприеме действие или да се обсъди даден въпрос, тема или проблем. Учениците се опознават по-добре, всеки успява да се включи и сподели своите идеи.

Обсъждане на казуси

На групата се представя реален или измислен случай, който трябва да се обсъди. Провокират се обучаемите да се поставят мислено на мястото на героите от случая и да разсъждават как биха реагирали на тяхно място и какви биха били последиците от това. Казусите дават възможност да се изследват проблеми и дилеми и да се тестват различни решения. Давасе възможност за взаимна работа, споделяне на идеи. Казусите са мощно средство за генериране на мисли и дискусии. Те позволяват на участниците да анализират своите идеи и тези.

Ролева игра

Ролевата игра дава възможност на младежите да влязат в ролята на някой друг човек, да чувстват, действат и решават от нечия друга позиция. Ролевата игра се развива по зададен сценарии. Този сценарии дава шанс на участниците да изразят чувства, мисли и опит от гледна точка на своя герой от ролята. Целта е да се постигне осъзнаване позицията, изживяванията и изпитваните емоции на другата страна. Ролевата игра е привлекателен начин за представяне на информация чрез чувство за хумор и реалистични ситуации. При ролевата игра може да изследват проблеми, които пораждат силни емоции и затова не искат да говорят открито за тях. Темата за ролевата игра трябва да се съобрази с идеята на обучението, а именно толерантност и дискриминация.

Дебат

Дебатът е вид дискусия, в която група участници има за цел да убеди други участници или публика в своята идея, позиция, отношение и др. При дебатирането се представя определен проблем или въпрос и участниците в обучението трябва да заемат определена позиция за разрешаването му. Дебатирането дава възможност да се упражняват умения за говорене пред публика, критично мислене, задаване на въпроси. Това упражнение се прави след Ролеви игри и се дискутират резултатите й.

Колажи

Колажите са визуализираща техника, при която чрез изработване на пано от различни подръчни материали (снимки, изрезки от списания и вестници, цветни хартии и др.) се представя темата за толерантност и дискриминация.

Scroll to Top