Проект 2018-1-BG01-KA201-047972 „Иновативен модел за превенция на наркоманиите при ученици”, Еразъм+

Проект 2018-1-BG01-KA201-047972 „Иновативен модел за превенция на наркоманиите при ученици”

Еразъм + 2018 г

Стратегическо партньорство за училищно образование, иновации

Продължителност на проекта: 12 месеца (10.10.2018 – 09.10.2019).

Проектът има за цел да представи нови знания и техники за справяне със зависимостите сред младежите. Също така има за цел да предостави инструмент за предотвратяване на появата на пристрастяване и ангажиране на учениците в дейности за социално включване.

Партньорски организации по този проект са ANTELENEA LIMITED, базирана в Кипър и Гръцко-Българската асоциация за култура Паисий Хилендарски, базирана в Атина, Гърция.

Целите на проекта са:

– Социален диалог;

– Превенция на наркоманиите;

– Социална отговорност;

– Включване на млади хора;

-Обмяна на добри практики в Кипър и Гърция;

– Подпомагане на училищата за справяне с преждевременното напускане на училище (ESL).

Целевата група на проекта са специалистите в областта на образованието и младежките дейности, както и пилотната група от 30 студенти.

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Scroll to Top