Projekt 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028703 Youth Challengе, Erasmus+

Projekt 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028703 Wyzwanie dla Młodych, Erasmus+
Okres realizacji projektu: 01-11-2021 – 01-11-2023, 24 miesiące

Organizacja wiodąca – Stowarzyszenie Follow Me – Bułgaria, Dobricz

Partner 1 Towarzystwo Kulturalne Paisii Hilendarski Grecja ATENY

Partner 2 Kocatürk Danismanlik Özel Egitim Hizmetleri Turizm ve Proje Hizmetleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi Turcja Adana ADANA

Priorytety:

MŁODZIEŻ: Promowanie aktywnego obywatelstwa, inicjatywy młodych ludzi i przedsiębiorczości młodych ludzi, w tym przedsiębiorczości społecznej: Działania w ramach projektu Youth Challenge promują włączenie, różnorodność, równość, równowagę płci i niedyskryminację w edukacji, szkoleniach i działaniach młodzieżowych.

Cele projektu to:

– Promocja szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi.

– Promowanie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich, międzykulturowych, umiejętności korzystania z mediów, krytycznego myślenia, a także zwalczanie dyskryminacji, segregacji, rasizmu, molestowania i przemocy;

-Poprawa dostępu, uczestnictwa i wyników uczenia się osób uczących się znajdujących się w niekorzystnej sytuacji poprzez zmniejszanie luk w efektach uczenia się. Cele projektu zapewniają aktywne uczestnictwo młodych ludzi w życiu publicznym i możliwość promowania wysokiej jakości pracy z młodzieżą.

Grupy docelowe – młodzież, osoby pracujące z młodzieżą, wolontariusze i specjaliści pracujący z młodzieżą.

Realizacja:
1. Zarządzanie projektem i jego realizacja
2. Ponadnarodowe spotkania projektowe/spotkania w każdym kraju partnerskim
3. Wyniki/produkty projektu

– Badania – Studium UE Dobre praktyki młodych ludzi w zakresie przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej.

– Metodologia rozwijania podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych dla dialogu społecznego, młodzieży i przedsiębiorczości społecznej.

– Kurs pilotażowy – moduł dla młodych ludzi z nowymi technikami, programami i know-how z zakresu kompetencji społecznych, obywatelskich, międzykulturowych, medialnych
umiejętności czytania i pisania oraz krytycznego myślenia, a także zwalczanie dyskryminacji, segregacji, rasizmu, molestowania i przemocy.

4. Krótkoterminowe szkolenie personelu – 1 praktyka – 5 dni praktyki w Grecji dla 14 ekspertów z Bułgarii.
Wyniki:
Główne rezultaty oraz wskaźniki ilościowe i jakościowe propozycji projektu to:
– 1 praktyka w 1 kraju europejskim – Grecji dla 14 ekspertów z Bułgarii
– 1 raport badawczy;
1 Metodologia;
1 kurs – minimum 2 publikacje internetowe i opublikowane istotne informacje na temat działań, produktów i wyników projektu.
– Rozwój umiejętności i wymiana najlepszych innowacyjnych europejskich praktyk, wiedzy, kompetencji i know-how. – Pozytywny wpływ i trwałe pozytywne skutki na organizacje uczestniczące w zakresie polityk, systemów, a także osób bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w zorganizowane działania – osiągnięcie skutecznej antydyskryminacji, rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, umiejętności korzystania z mediów i krytycznego myślenia, a także zwalczanie segregacji, rasizmu, molestowania i przemocy. -Zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego osób pracujących z młodzieżą i młodych ludzi oraz zwiększenie ich motywacji i satysfakcji z codziennej pracy z młodzieżą. – Strategiczne partnerstwa ze specjalistami z innych krajów europejskich, wzrost motywacji i aktywności w celu rozwoju umiejętności, wymiana najlepszych europejskich praktyk, wiedzy i know-how.

Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Finansowane przez Unię Europejską. Jednakże wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami ich autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie są za nie odpowiedzialne.

Przewiń do góry