Кои сме ние

Сдружение „Следвай ме“ е организация с нестопанска цел, която е естествено продължение на неформална група „Клуб за подкрепа“. До момента неформалната група се е включвала в различни благотворителни инициативи, активно се е занимавала с екологични каузи и е провеждала обучения на различни обществено значими теми.

Създадена е през 2012 г. от младежи на територията на област Добрич и Варна, а през 2018 г. е регистрирана като НПО

 

Основни цели на сдружението

Създаване, укрепване и оптимизиране на контактите и взаимодействието на НПО сектора с различни сектори, институции, организации и административни структури в страната и чужбина и всички дейности, които са от обществен интерес и които не противоречат на законите на Република България.

Постигане и поддържане на европейски стандарти в различни области и направления.

Експертна и методическа помощ в различни сфери на обществения живот – екология и околна среда; транспорт; административен капацитет, човешки ресурси, регионално развитие, конкурентоспособност, териториално и международно сътрудничество, образование, младежки дейности, здравеопазване, социални дейности, психология и др.

Създаване, поддържане и управление на научни и организационни връзки, договорености за сътрудничество и съвместна дейност със сродни организации в Република България и извън нея за постигане на общи цели.

Съдействие за международен обмен на стажанти, доброволци, експерти и изследователи, програми, литература, апаратура и научна информация.

Дейности, подкрепящи процеса на равенство между половете и антидискриминация, развитие на училищната общност, образование и неформално образование, екология, социални дейности и психология, младежки дейности, здравеопазване и др.

Организиране и провеждане на конференции и семинари, проучвания и анализи, проекти развитие, програми, стратегии и планове, консултации и експертиза, изследвания и иновации.

Наши партньори са: общини, детски градини и училища, администрации и бизнес компании.

Сдружението участва в редица младежки инициативи, организира обучения, семинари, кръгли маси и проучвания на теми, свързани със здравето, младежта и социалното предприемачество в областта.

Екипът ни се състои от специалисти, експерти, младежки работници и доброволци и тяхното участие в дейността на сдружението е пряко свързано с желанието им да разпространяват ефективни методи за справяне с проблемите на младежта.

В детските градини сме обучавали децата за важността на индивидуалното събиране на отпадъците.

Сдружението реализира инициативи, свързани с повишаване готовността на децата за училище, повишаване на знанията за околната среда, борба с дискриминацията, равни възможности и др.

Членство:

Всички членове, които са попълнили заявка и договор за доброволчество и реално се включват в доброволческите дейности и инициативи са освободени от заплащане на такса членски внос. При неспазване на условията за доброволец и периодично не полагане на доброволчески труд се възстановява изискването за заплащане на членски внос или се прекратява членството. Членство може да бъде възстановeно при заплащане на минимум една месечна вноска за членски внос.

Membership FM

Agreement eng FM

Agreement volunteer BG- FM

GDPR

Declaration confidentiality FM

Scroll to Top