Кои сме ние

Здружението Следи ме е непрофитна организација која е природно продолжение на неформалната група на Клуб за поддршка. Досега, неформалната група била вклучена во различни добротворни иницијативи, активно се занимавала со еколошки цели и спроведувала обуки на различни општествено значајни теми. Во моментов спроведува проект за еколошка едукација на малцинските деца.

Создадена е во 2012 година од млади луѓе од регионот Добрич и Варна, а во 2018 година е регистрирана како невладина организација.

 

Главни цели на здружението

Создавање, зајакнување и оптимизација на контакти и интеракција на невладиниот сектор со различни сектори, институции, организации и административни структури во земјата и странство и сите активности кои се од јавен интерес и кои не се во спротивност со законите на Република Бугарија.

Постигнување и одржување на европските стандарди во различни области и насоки.

Стручна и методска помош во различни сфери на јавниот живот – екологија и животна средина; превоз; административен капацитет, човечки ресурси, регионален развој, конкурентност, територијална и меѓународна соработка, образование, младински активности, здравствена заштита, социјални активности, психологија итн.

Создавање, одржување и управување со научни и организациски односи, договори за соработка и заедничка активност со сродни организации во Република Бугарија и странство за постигнување заеднички цели.

Олеснување на меѓународната размена на специјализанти, волонтери, експерти и истражувачи, програми, литература, опрема и научни информации.

Активности за поддршка на процесот на родова еднаквост и антидискриминација, развој на училишната заедница, образование и неформално образование, екологија, социјални активности и психологија, младински активности, здравствена заштита итн.

Организирање и одржување на конференции и семинари, студии и анализи, развојни проекти, програми, стратегии и планови, консултации и експертиза, истражување и иновации.

Наши партнери се: општини, градинки и училишта, управи и деловни компании.

Здружението учествува во голем број младински иницијативи, организира обуки, семинари, тркалезни маси и студии на теми поврзани со здравјето, младите и социјалното претприемништво во областа.

Нашиот тим го сочинуваат специјалисти, експерти, младински работници и волонтери, а нивното учество во активностите на здружението е директно поврзано со нивната желба да шират ефективни методи за справување со младинските проблеми.

Во 2015 година, учествувавме во различни волонтерски иницијативи, активно учествуваме во каузи.

Во 2016 година се вклучивме и организиравме различни иницијативи поврзани со образованието и општествената одговорност. Некои од нив се Денот на планетата Земја – 22.04., Меѓународниот ден на младите – 12.08.

Во градинките ги учевме децата за важноста на индивидуалното собирање на отпадот.

Здружението спроведува иницијативи поврзани со зголемување на подготвеноста на децата за училиште, зголемување на знаењето за животната средина, борба против дискриминација, еднакви можности итн.

Членство:

Membership FM

Agreement eng FM

Agreement volunteer BG- FM

GDPR

Declaration confidentiality FM

Scroll to Top