Важни понятия и техните значения

 1. РАВЕНСТВО: Равенството означава да се гарантира, че всеки индивид има равни възможности да извлече максимума от живота и талантите си и да се вярва, че никой не трябва да има по-лоши шансове за живот поради това къде, какво или кого е роден, в какво вярва, или дали имат увреждане. Равенството признава, че исторически определени групи от хора със специфични характеристики, например раса, увреждане, пол и сексуалност, са били обект на дискриминация.
 2. ИДЕНТИЧНОСТ: В психологията идентичността е качествата, вярванията, личността, външния вид и/или изразите, които правят човек (самоидентичност) или група (конкретна социална категория или социална група). Процесът на идентичност може да бъде съзидателен или разрушителен.
 3. РЕЧ НА ОМРАЗА: Обхваща всички форми на изразяване, които разпространяват, подбуждат, насърчават или оправдават расова омраза, ксенофобия, антисемитизъм или други форми на омраза, основани на нетолерантност, включително: нетолерантност, изразена чрез агресивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинства, мигранти и хора от имигрантски произход.

https://www.nohatespeechmovement.org/

 1. ДИСКРИМИНАЦИЯ: Според Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура е подборът за неблагоприятно третиране на индивид или лица въз основа на: пол, раса, цвят на кожата или етнически или национален произход, религия, увреждане, сексуална ориентация, социална клас, възраст (при спазване на обичайните конвенции за пенсиониране), семейно положение или семейни отговорности, или в резултат на всякакви условия или изисквания, които не са в съответствие с принципите на справедливост и естествена справедливост:
 • пряка дискриминация, например отказ за приемане като студенти, наемане или повишение на лица, защото са чернокожи, жени, инвалиди или поради тяхната сексуална ориентация;
 • косвена дискриминация, например определяне на възрастови ограничения, които дискриминират жените, които са имали периоди на отсъствие от работа поради семейни задължения.
 1. СТЕРЕОТИП (МНЕНИЕ): всяка широко разпространена мисъл относно специфични типове индивиди или определени начини на поведение, предназначени да представят цялата група от тези индивиди или поведение като цяло. Тези мисли или вярвания могат или не могат да отразяват точно реалността. В рамките на психологията и в други дисциплини съществуват различни концептуализации и теории за стереотипизирането, като понякога споделят общи неща, както и съдържат противоречиви елементи
 2. РАСИЗЪМ:
 • предразсъдъци, дискриминация или антагонизъм, насочени срещу някой от различна раса въз основа на убеждението, че собствената раса е по-висша.
 • вярата, че всички членове на всяка раса притежават характеристики, способности или качества, специфични за тази раса, особено за да я разграничат като по-ниска или по-висша от друга раса или раси. Определението за расизъм е противоречиво както защото има малко научно съгласие относно значението на понятието „раса“, така и защото има малко съгласие относно това какво представлява и какво не представлява дискриминация.
 1. ХОМОФОБИЯ: страх, безпричинен гняв, нетолерантност и/или омраза към хомосексуалността. Хомофобията може да се прояви по различни начини:
 • Интернализирана хомофобия: когато лесбийките, гейовете и бисексуалните хора обмислят и приемат хетеросексуалността като правилния начин на съществуване и живот.
 • Институционализирана хомофобия: когато правителствата и властите действат срещу равенството на ЛГБТ+ хората. Това може да бъде реч на омразата от обществено избрани лица, забрана на паради и други форми на дискриминация на ЛГБТ+ хората.
 1. КСЕНОФОБИЯ: (неприязън или предразсъдъци към хора от други страни) е страхът и недоверието към това, което се възприема като чуждо или странно. Ксенофобията може да се прояви по много начини, включващи отношенията и възприятията на вътрешна група към външна група, включително страх от загуба на идентичност, подозрение за нейните дейности, агресия и желание да се елиминира нейното присъствие, за да се осигури предполагаема чистота.
 2. ТОЛЕРАНТНОСТ: Това е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на световните култури, форми на изразяване и начини да бъдеш човек. Толерантността е хармония в различието. То се насърчава от знания, откритост, общуване и свобода на мисълта, съвестта и вярата. Толерантността е да бъдеш себе си, без да налагаш мнението си на другите. Толерантността не означава отстъпване или отказване. Толерантността е преди всичко активно отношение, провокирано от признаването на универсалните права на човека и основните свободи на другите. Практикуването на толерантност не означава толериране на социалната несправедливост или изоставяне или отслабване на нечие убеждение. Толерантността не винаги е положително понятие. По-традиционните значения на думата толерантност не включват уважение или приемане.
 3. ПРЕДРАЗРАДЪЦИ: е отношение, обикновено на отхвърляне, към членовете на група. Това е неоправдана реакция към човек, произтичаща от принадлежността на лицето към определена социална група. Предразсъдъците са положителните и отрицателните чувства и емоции, които изпитвате към дадена социална група и нейните членове.
 4. ВИКТИМИЗАЦИЯ: Отнасяне към някого лошо, защото е извършил „защитено действие“ (или защото вярвате, че дадено лице е извършило или ще извърши защитено действие). „Защитен акт“ е:
 • Подаване на иск или жалба за дискриминация (по Закона за равнопоставеност).
 • Помагане на някой друг да предяви иск чрез предоставяне на доказателства или информация.
 • Отправяне на твърдения, че вие или някой друг сте нарушили закона.
 • Правене на нещо друго във връзка със Закона.
 1. (СЕКСУАЛЕН) ТОРМОЗ: тормоз (обикновено на жена) на работно място или в друга професионална или социална ситуация, включващ нежелани сексуални прояви или неприлични забележки.
 2. Тормоз: Тормозът е нежелано, агресивно поведение сред децата в училищна възраст, което включва реален или предполагаем дисбаланс на властта. Поведението се повтаря или има потенциал да се повтори с течение на времето. Както децата, които са тормозени, така и децата, които тормозят другите, може да имат сериозни, трайни проблеми.
Scroll to Top