Дискриминация и расизъм

Има стратегия за социална закрила и социално включване, представена в момента в Доклада за национална стратегия за социална закрила и социално включване. Националният план за действие се изпълнява от Министерството на труда и Европейския социален фонд. На национално ниво приоритетите за социално включване са: Превенция и справяне със социалното изключване на уязвими групи със специфични интервенции за социална и професионална интеграция на групи като хора с увреждания, имигранти, бежанци, дългосрочно безработни, търсещи убежище, жертви на трафик и други. Тези действия са насочени към:

  • Обучение
  • Насърчаване на заетостта
  • Изучаване на гръцки език
  • Действия за осведомяване.

Планът за действие включва също така подкрепа за бизнеса и компаниите за борба с дискриминацията в заетостта с действия като: обучение за борба с дискриминацията на работното място, подкрепа на проекти като корпоративна отговорност, създаване на национален форум за борба с дискриминацията в бизнес средата, разработване на мерки за управление на многообразието на работното място и подкрепа на бизнес инициативи по отношение на уязвимите социални групи.

Министерството на труда, за да изпълни програмите, си сътрудничи с неправителствени организации и други органи като гръцкия омбудсман и профсъюзи като Гръцката федерация на служителите (SEV), Общата конфедерация на социалните работници (GSEE) и Гръцката конфедерация на професионалисти, занаятчии и търговци (GSEVEE). Той също така си сътрудничи с неправителствени организации, работещи с уязвими групи като Форума на гръцките мигранти, Националната конфедерация на хората с увреждания (ESAMEA), 50 + Hellas и религиозни общности и НПО в областта на правата на човека като цяло, като Националната координация на ENAR.

Scroll to Top