Младежко предприемачество-практически упражнения

 • Моделиране, описване, защитаване на бизнес проекти – целта е да се изгради ясен процес за генериране на идеи и конкретен краен продукт. Тази начална част от практическото обучение цели да се предизвикат участниците да материализират своите бизнес идеи под формата на проект. Задачата е екипна и се цели усвояване на уменията работа в екип и лидерство, успоредно с предприемачеството. Ще се наблюдават динамиките на групите и проявилите се лидери, които ще организират работата. Всеки един модул от това обучение респондира с другия, защото са взаимнозависими. Моделирането и описването на бизнес идеята определя до каква степен ще има успех и ще е устойчива.
 • Бизнес план – как се пише бизнес план, как се защитава и как се следва, основни компетенции и умения за реализиране на проекти и решаване на проблем, пред които ще са изправени в реалния живот. Основната идея на този модул е младия човек да знае какво е Бизнес план, защо е важен и как се прави. Обучението ще премине в предаване на знания и умения за съставяне на бизнес план, който да работи успешно. Бизнес планът е изключително важен елемент от стартирането на бизнес начинание, защото нямайки яснота и представа за резултатите, които се търсят, няма успех и устойчивост. Самият бизнес план е неизменна част от бизнес реализираните идеи. Успешно преминато това обучение, младите хора ще имат умението успешно да управляват сами своя бизнес. Младите хора, които искат да станат предприемачи трябва да могат да съставят план на действие и анализират всяка стъпка от него, за да могат да преминат към успешна реализация на пазара.
 • Използване на иновативни идеи или какво е бизнес инкубатор – идеи да се намери решение за справяне с проблеми. Имайки предвид конкуренцията на пазара и бързото развитие на предприемачеството в различните сфери, иновациите стават релевантни много бързо и до един момент приемат формата на вече пренаситен продукт или услуга на пазара. Въпреки това, обществото постоянно се развива и еволюира и неговите нужди се променят бързо, затова нестандартното мислене и иновативните идеи трябва бързо, логично и конкурентно да се реализират и прилагат. Тук обучението ще предаде стойност на тази иновативност в мисленето на младите хора, чрез предаване на нови знания, умения и предизвикване на разчупено мислене. Иновативните идеи и генерирането на такива е ключово за предприемачеството, което само по себе си се основава на иновативност и новаторство. Тези умения са особено важни за правилното реализиране на предприемаческите намерения на младите хора, за да пробият на пазара и конкуренцията. Бизнес насочеността на идеите е важно умение.
 • Създаване на малка фирма – реализиране на идея за бизнес или социално предприятие, създаване и управляване на такива. Реализирането на бизнес идеята не спира само до споделяне на идеята, а има и немалко административни стъпки, които за неизбежни. Пътят от избор на бизнес идеята до създаването на фирмата е първата крачка на предприемача. Теоретичната част- ще бъдат обучени за стъпките за създаване на фирма. Практическата част – под формата на ролева игра на групи. Всяка група ще трябва да:
 • Напишат идеи за това какъв бизнес ще реализират: да оформят своята представа за предприемаческата дейност, да напишат как виждат своя бизнес като дейност
 • За кой контингент ще е насочен: това е целевата група, към която е насочено предприемачеството, като ползвател на услугата или продукта. Това е изключително важно за създаването на стойност на услугата или продукта и устойчивостта на пазара.
 • Какво искат да постигнат? – Търсеният резултат и личната визия на предприемаческия бизнес след 5 години на пазара. Младежите ще бъдат предизвикани да създадат своя бъдещ бизнес в резултатите, които искат да постигнат и мястото на пазара, което търсят.
 • Как виждат реализирането на своето предприемачество? – тук обучаващите се трябва да опишат как виждат развитието на бизнеса и в какво се е превърнал. Това е важна част от обучението, защото визуализирането в бъдещ момент на бизнес идеята й придава друг облик, различен от този в началния й етап. Когато видят и опишат своя бизнес като вече конкурентен на пазара, ще могат да видят и стъпките за реализирането му.
 • Знаят ли административните стъпки
 • Финансиране на предприемачески проект. Теоретична част: ще бъде представена информация за това какво е финансиране, как може да се придобие и как се защитава. Практическа част – тук младите хора ще бъдат предизвикани да дадат конкретни идеи за финансиране на проекти за реализиране на печалба и/или постигане на социален ефект. Теоретичната част на обучението ще даде информация за това как се финансира предприемачески проект, а теоретичната- ще изисква от младите хора да напишат план за финансиране на личния си предприемачески проект.

Това обучение е различно, тъй като то поставя младия човек в центъра на реален процес за генериране на идеи за конкретен краен продукт. Това обучение ще наблюдава и подпомага изграждането на предприемачески знания и умения в младите хора. Имайки предвид как младите хора се реализират на пазара на труда и уменията, които притежават, това обучение цели да се изградят в младите хора следните умения:

 • Самоувереност. Тя може да бъде изразена в самопознание,самоосъзнаване, самочувствие, самоутвърждаване.
 • Чувство за инициатива-е в основата на обучението по предприемачество.
 • Творчество. Творчеството, разбирано като способността да се мисли по нови начини с използване на въображението, е много важна съставна част и двигател на процеса на създаване на идеи и новаторство, който присъства при всяка предприемаческа дейност. То може също така да се разбира като творчески подход към решаването на проблемите.
 • Планиране. Способността да се планират и структурират задачите може да се разглежда като умение, което поддържа развитието на процеса на създаване на идеи и новаторството.
 • Управление на средства е способността да се организират средства за конкретна цел. Това умение се препокрива с финансовата грамотност и правилното управление на средствата като приходи и разходи на бизнеса.
 • Управление на рисковете. Способността за справяне с рисковете в процеса на реализацията и експлоатирането на дадена идея е умение, често свързвано с предприемачеството и е съставна част от съществено значение за обучението по предприемачество.
 • Работа в екип – е умение, което включва уменията за общуване, договаряне и вземане на решения.
 • Оценка на възможностите. Умение за правилна и трезва преценка на личните професионални и личностни възможности за постигане на професионално развитие.
 • Възможности за предприемаческа кариера. На младите хора ще се представят различни възможности за предприемаческо развитие, като им се дават различни причини защо хората започват своето бизнес развитие. Това е възможност за младите хора да определят за себе си възможностите за кариера в сферата на предприемачеството предприемачество.

По-горе описаните умения ще се предадат в два модула: теория и практика. Теоретичната част дава общата информация за необходимостта и същността на умението. Практическата част ще се проведе, чрез ролеви игри, отборни игри за изграждане на доверие и мозъчни атаки за генериране на идеи.

Поставяне на задачи в практическата част

Обучаващите се ще се разделят на групи. Всяка група ще има зададен проект, който трябва да изпълни в екип с другите в групата. Пример:

Група 1: трябва да напише бизнес план за младежко предприемачество на тема Хлебопекарна. Казусът е млади хора, приятели, искат да отворят хлебопекарна за домашно направен хляб. В проекта трябва да се опишат стъпките и очакваните резултати.

Група 2: трябва да организира финансирането на вече готовия проект за младежко предприемачество на тема Детегледачки и да го защити писмено и устно защо трябва да се финансира.

Група 3: трябва анализ на пазара за нуждите от креативен, нов продукт или услуга, която ще се изпълнява от млади хора. Тук е необходимо да се работи в настоящия и бъдещ момент с потребностите на пазара.

Scroll to Top