Младежко предприемачество

Младежко предприемачество

Ключовите и базисните способности на предприемачеството,представени в обучението се подреждат, даващи възможност на индивида да превръща идеите в действие. Тези способности включват творчество, новаторство и поемане на риск, както и способността да се планират и управляват проекти, за да се постигнат определени цели. Това помага на хората не само в ежедневието им за изпълнение на рутинните задачи, за управление на взаимоотношенията им в обществото, но също така и на работното място – да познават контекста на работата си и да са в състояние да се възползват от възможностите, които тя дава. Тези умения са основа за по-специфичните знания и умения, необходими за създаване или на социални и търговски дейности. Тази ключови способности следва да обхващат осъзнаването на етичните ценности и насърчаването на доброто управление.

Обучението по предприемачество означава развитие на уменията и нагласите за придобиване на способности да превърнат творческите си идеи в предприемаческа дейност. Това е ключова способност за подкрепа за личностното развитие, активното гражданско участие, социалното включване и пригодността за трудова заетост.

Динамичните тенденциите свързани с развитието на технологиите, повишаването на мобилността и свързаността между хората оказват силно въздействие и върху динамиката на заетостта и пазара на труда. Докато едни професии стават непривлекателни и непредпочитани, всяка година се появяват нови, изискващи определени знания и умения. Всяка една година се наблюдава тенденцията на пазара на труда за голям недостигът на висококвалифицирани кадри и в същото време излишък на работна сила с квалификация и умения, които не могат да отговорят на търсенето на пазара на труда.

На база опита си в бизнес ориентирането, в образователните предпочитания и професионалното развитие, са се оформили девет групи ключови компетентности като част от обучението по предприемачество. Сред тях са: дигитални компетентности, умения за усвояване на нови знания, инициативност и предприемчивост, умения за общуване на чужд език, социална и гражданска компетентности и други. Те увеличават възможностите за избор, повишават адаптивността към променящите се условия на живот и работа, правят хората социални, мобилни и не на последно място мотивирани и уверени, че могат да се справят с нови предизвикателства.

Има неизменна връзка между развиването на ключовите компетентности и приобщаването на хората от уязвими групи, както и тези застрашени от социално изключване. Самите компетентности са така изведени и дефинирани, че да обхващат всички аспекти нужни за изграждаждане на предприемаческо мислене:

 • Комуникиране на майчин език: това е способността за писмено и устно комуникиране на първородния език. Тази компетенстност дава информация за нивото на грамотност на човека и до каква степен има готовност да я използва.
 • Комуникиране на чужд език: това е умението да се усвояват и прилагат нови знания и степентта на гъвкавост за приспосяване на придобитите знания.
 • Компетентност за аналитично мислене, за приемане и прилагане на новите знания
 • Компетентности за критично използване на информационни и комуникационни технологии за работа, развлечения и комуникации. Тук става въпрос не само за критимното мислене, но и за дигиталната грамотност.
 • Способност за ефективно управляване на собственото учене като допълнително обучение и квалификация.
 • Социални и граждански компетентности. Това са способност за ефективно и конструктивно участие в социалния и професионалния живот и ангажиране в активно и участие в обществения живот.
 • Инициативност и предприемаческо мислене е способността за реализиране на идеите посредством креативност, иновации и поемане на риск, както и способност за планиране и управление на проекти.
 • Културни познания и умения за изразяване-са способностите за оценяване на креативността на идеите, опита и емоциите вложени в различни сфери на изкуството и обществения живот.

Обучението за придобиване на предприемачески компетентности е важно, защото предлага на младите хора възможност да се реализират на пазара на труда, да бъдат креативни и да изразяват своите идеи. Това обучение ще даде:

 • Уменията да развият ключовите компетентности до ниво, което ги подготвя за професионалното им развитите, което е основа за по-нататъшно им професионално развитие;
 • Обучението създава подходящи мерки за младите хора, които поради неблагоприятни социални, културни или икономически обстоятелства, се нуждаят от специална подкрепа, за да реализират образователния си потенциал;
 • Обучението ще даде възможност младите хора да разгърнат своя потенциал и да открият нови сфери за реализация. Достигайки до това ниво на компетентност, те ще имат увереността да реализират своите бизнес идеи.
 • Обучението ще изгради нуждата за продължаващо образование и обучение на младите хора, насочено към пазара на труда, както и подкрепа за учащите се, които показват различните нужди за придобиване на компетентности в професионален израз;

Всички ключови компетентности са еднакво важни, защото всяка една от тях може да допринесе за успешно реализиране на пазара на труда. Ключовите компетенции и умения, които се прилагат в бизнес реализирането и изграждането на предприемаческо мислене, се обособяват като основополагащи, а именно: критичното мислене, творчеството, инициативност, умението за решаване на проблеми, оценката на риска, вземането на решения и конструктивното управление на чувствата

 Необходимост от обучение по младежко предприемачество

Подходите към обучението по предприемачество и неговите цели могат да се различават в зависимост от контекста на всяка заложена цел или проблем, който трябва да се реши. В единия случай е разбирането за нагласите и уменията, необходими на младите хора, за да създадат и управляват свой собствен бизнес. Другият случай е фокуса върху предприемачеството като ключова способност, което дава възможности на младите хора да придобият умения за активно гражданско участие,професионална пригодност и конкурентноспособност на пазара на труда и предприемаческа нагласа.

Това обучение е необходимо, защото много млади хора, които са социално изключени или отпаднали от образованието, нямат възможност за придобиване на професионална подготовка и и финансова независимост. Текущото им социално положение ги прави зависими от държавата, прави ги в състояние да не могат да се реализират и отнема способността им да бъдат полезни на обществото. Уязвимите групи от обществото са потенциал за развиване на полезен труд и придобиване на предприемачески умения.

 Определения на обучението по предприемачество

Обучението по предприемачество е насочено към младите хора, което цели развиване на уменията и нагласите така, че да могат да превърнат творческите идеи в предприемаческа дейност. Това е ключова, което поддържа личното развитие, активното гражданско участие, социалното включване и пригодността за трудова заетост. Изграждането на предприемаческите нагласи, умения и познанията дава възможност на младия човек да превърне идеите в бизнес. Ето защо е важно да се установи как обучението по предприемачество се разбира.

Финансовата грамотност е важен елемент от обучението по предприемачество и е общоприета като едно от уменията, които се очаква от младия човек да има. Освен това, тя е едно от много малкото предприемачески умения, които могат да бъдат оценени систематично. Финансовата грамотност са познанията и разбирането за финансовите концепции и рискове, както и уменията, мотивацията и увереността да се прилагат тези познания и разбирания, за да се вземат ефективни решения по финансови въпроси, както и да се даде възможност за участие в икономическия живот.

Scroll to Top