Проект 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028703 Младежко предизвикателство, Еразъм+

Период на проекта: 01-11-2021 – 01-11-2023, 24 месеца

Водеща организация – Сдружение „Следвай ме“ – България, Добрич

Партньор 1 Kултурно дружество Паисий Хилендарски-Гърция, АТИНА

Партньор 2 Kocatürk Danismanlik Özel Egitim Hizmetleri Turizm ve Proje Hizmetleri Ticaret Sanayi Limited Сиркети -Турция, Адана АДАНА

Приоритети:

МЛАДЕЖ: Насърчаване на активното гражданство, чувството за инициатива на младите хора и младежкото предприемачество, включително социално предприемачество: Действията в проекта „Младежко предизвикателство“ насърчават приобщаването, многообразието, равенството, баланса между половете и недискриминацията в образованието, обучението и младежките дейности.

Целите на проекта са:

-Насърчаване на обучението по предприемачество и социалното предприемачество сред младите хора.

– Насърчаване на развитието на социални, граждански, междукултурни компетенции, медийна грамотност, критично мислене, също така борба с дискриминацията, сегрегацията, расизма, тормоза и насилието;

-Подобряване на достъпа, участието и резултатите от обучението на учащите в неравностойно положение, като се намалят различията в резултатите от обучението. Целите на проекта осигуряват активно участие на младежите в обществения живот и възможност за насърчаване на качествена младежка работа.

Целеви групи- младежи, младежки работници, доброволци и специалисти работещи с младежи.

Изпълнение:
1. Управление и изпълнение на проекта
2. Транснационални срещи по проекта / срещи във всяка страна партньор
3. Резултати/продукти от проекта

– Изследвания – Проучване на ЕС Добри практики на млади хора за предприемачество и социално предприемачество.

– Методoлогия за развитие на основни умения и ключови компетентности за социален диалог, младежко и социално предприемачество.

– Пилотен курс – модул за младежи с нови техники, програми и ноу-хау в областта на социалните, гражданските, междукултурните компетентности, медиите
грамотност и критично мислене, както и борба с дискриминацията, сегрегацията, расизма, тормоза и насилието.

4. Краткосрочно обучение на персонала – 1 практика – 5 дни практика в Гърция за 14 експерти от България.
Резултати:
Основните резултати и количествени и качествени показатели за проектното предложение са:
– 1 практика в 1 европейска държава – Гърция за 14 експерти от България
– 1 доклад от изследване;
1 Методика;
1 Курс – Минимум 2 онлайн публикации и публикувана подходяща информация за дейностите по проекта, продуктите и резултатите.
– Развити умения и обмен на най-добрите иновативни европейски практики, знания, компетенции и ноу-хау. – Положително въздействие и трайни положителни ефекти върху участващите организации по отношение на политиките, системите, както и пряко или косвено ангажираните в организираните дейности – постигане на ефективна борба с дискриминацията, развитие на социални, граждански и междукултурни компетенции, медии грамотност и критично мислене, както и борба със сегрегацията, расизма, тормоза и насилието. -Повишаване на възможностите за професионално развитие на младежките работници и младите хора и повишаване на тяхната мотивация и удовлетворение от ежедневната им работа с младежи. – Стратегически партньорства със специалисти от други европейски страни, повишена мотивация и активност с цел развитие на умения, обмен на най-добрите европейски практики, знания и ноу-хау.

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, съдържаща се в нея..

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Scroll to Top