Социално предприемачество-Етапи на обучението

Първи модул е насочен към дефиниране на проблема, към който е насочена нашата бизнес идея и как да се оформи като цел, значение и план. Важността на това обучение е младия човек да има ясната идея какво иска да постигне и резултата, който търси. Това обучение е с особена важност за бъдещите предприемачи, защото ще придобият знания, умения и компетенции, които ще им помагат да стартират своето предприемачество. Същността на социалното решение и резултат са важни за стъпките, през които ще премине, а именно отговори на следните въпроси:

  • Каква е целта, към която се стремим? Определянето на целта и резултата, който се търси е основополагаща стъпка за предприемане на социално предприемачество. Определянето на целта е първия етап от обучението. Тук младите хора ще научат защо е необходимо да се дефинира целта. Определянето на целта определя стъпките , които ще се следват за съставяне на бизнес плана. Целта на социалното предприемачество, определена правилно, гарантира половината успех на бизнес плана. В обучението младите хора ще се научат да откриват правилната цел и да я развиват до степен на решение. Важността на това обучение е в това да придобият умението да откриват в проблема целта и да могат правилно да я развиват. Тези предприемачески компетенции ще се усвоят и развият в обучението. Затова стъпките в този модул са особено важни. Правилното определяне на целта, вникване в същността и, дава успешен старт на бизнес плана. Целта не е само териториален проблем, който трябва да се реши, може да е социално вграден в малко общество, етнически или дискриминационен. Затова конкретизирането на правилната цел е важна за социалното предприемачество.
  • Какъв е конкретният проблем, който искаме да решим? Социалното предприемачество е насочено към конкретен проблем, който трябва да се реши. Намирането на такъв, дефинирането му и конкретизирането му е втората стъпка към социалното предприемачество. Определянето на проблема, към който искаме да се насочим е особено важен момент, защото нямайки ясна представа за кого се прави предприемачеството, няма да се постигне целта, която сме си поставили. В това обучение, младите хора ще се научат да дефинират правилно целта и проблема, който ще е фокус на техния бизнес план. За определянето на проблема, към който ще е насочен фокуса, младите хора ще бъдат обучени в умения и компетенции да откриват реалните проблеми в обществото и как да го определят. Уменията, които ще придобият в това обучение, са умения за обективно оценяване на текущите проблеми и откриване на истинските такива. Често истинските проблеми се крият под такива с по-малко значение. Социално значимите проблеми се дефинират на база ценност за обществото или социалната група. Обучението е важно за младите хора, защото ще им даде нова визия за социално значими проблеми и как да откриват проблемите, към които ще се насочат.
  • Къде се случва този проблем? (регион, град, село) Определянето на географското местоположение може да повлияе върху определянето на целта и проблема, затова е важно да се познават добре в дълбочина особеностите на региона, града и селото, където ще е фокуса. Всеки град или село има своите особености и характеристики като традиции, динамика и йерархия на отношенията. За да е ефективно предприемачеството, трябва да се познава населеното място, хората, които живеят там и техните проблеми. Всеки един регион, град или село, има своя микросвят, където се случва реалния живот. Влизайки в този свят ние виждаме истинската динамика на проблемите и решенията. В обучението младите хора ще научат какво е да опознаеш хората в един град и защо е важно, за което ще придобият умения и компетенции за социално ориентирано поведение в обществото и постигане на устойчиво развитие.
  • Кои са хората, засегнати от проблема? (целева група, таргет и контингент). Определянето на таргета е важен момент в обучението, защото е основен фокус на бизнес плана. Хората, към които ще е насочено социалното предприемачество, определяте развитието му и резултатите. Важно е младите хора да могат да конкретизират точно контингента, към който ще е насочена целта на предприемачеството, за да има устойчивост. Важността на това обучение е младите хора да придобият умението към кого е насочено социалното предприемачество, кой ще е ползвателя на услугата или продукта. В обучението младите хора ще имат възможността да придобият компетенции за конкретизиране на таргет група, която ще е фокуса на социалното им предприемачество. Уменията за правилно таргетиране гарантират правилната посока на бизнес развитието. Тази теоретична част от обучението дава яснота и знанията за визията на участниците в социалното предприемачество. Същото е насочено не само към решаване на конкретен проблем, но и към хората, които са пострадали от този проблем, към уязвимите групи. Таргет група може да бъдат хора, подложени на дискриминация или социално изключените групи. Именно за това обучението ще даде компетенциите за разчитане на социално значимите проблеми и пострадалите от тях.
  • Какво е решението, което им предлагам? (продукт или услуга). Обучението тук е изградено от стъпки на дефиниране на проблема и целта. Щом имаме това, можем да съставим и решението на проблема, към който сме се насочили. Изключително важно е да се определи правилно целта, обекта и проблема, защото решението му се базира на изброените и ако има разминаване, то решението няма да е устойчиво и няма да работи в полза за таргета, който сме избрали. Целта на обучението тук е младия човек да придобие умението да съставя решения, ефективни за неговия обект на социално предприемачество, да може да открива нуждите и да развива потребностите на обекта, така че решението, което е дефинирал, да работи. Определяйки значимостта на проблема, хората и целта, решението се изгражда на база същността на проблема. Необходимите знания и умения за дефиниране на решение, което да е устойчиво и успешно, ще се усвоят в обучението. Тук е особено важно младите хора да имат възможността да придобият тези компетенции, защото чрез тях ще могат правилно да стартират своя бизнес и той да има социална полза. Важността на обучението е във конкретните умения и компетенции, които младите хора ще придобият.

Втори модул на обучението дава яснота за конкуренцията, важен момент за успешното и устойчиво развитие на бизнес плана на социалното предприемачество, т.е. да знаем кой също работи по решаване същия проблем и до къде е стигнал, как развива дейността си и в какво се е насочил. С други думи, каква е концепцията за решаване на проблема. По този начин можем да надграждаме върху идеите на другите или дори да си сътрудничим с конкуренцията, за да постигнем нашата цел. Във втория модул обучението ще премине по следните точки, които ще дадат правилните знания за съставяне на бизнес плана.

  • Кой работи по същата цел? Предварителното проучване на пазара и бизнесите, насочени в същата като нашата избрана посока, намалява вероятността от провал или неуспех. Важността на конкуренцията и присъствието й в избраната от нас сфера определя скоростта, успеха и устойчивостта на предприемаческия модел, който се следва. В това обучение младите хора ще бъдат обучени да правят предварителен анализ на пазара, на конкуренцията и нагласите за нов участник в него. Много често, когато има няколко бизнес модела, които работят по една и съща цел, се обединяват в една кауза. Този бизнес модел намалява реалните икономически щети върху реализацията на бизнес модела. Уменията и компетенциите, необходими за бизнес анализ на пазара преди да се стартира предприемаческия проект, са необходими, за да бъде бизнеса адекватен и успешен. Затова е важно да се усвоят правилните компетенции и прилагат по правилния начин за постигане на избраната цел. Обучението е важно, защото младите хора ще могат да анализират предварително пазара, установят своята цел и избират правилния начин за постигането й. Младите хора ще придобият стойност в своите знания и нови компетенции, които ще им помагат да развият социално предприемачество.
  • Кой работи по същия конкретен проблем? Това е втори етап от предварителното проучване на пазара-да се анализира конкуренцията като обект. Това, което ще научат младите хора в това обучение е да проучват и анализират обекта на техния анализ или с други думи как да опознаят конкуренцията, заплаха ли е или съюзник. Важността да се познава конкуренцията е голяма, защото пренебрегвайки силата на другия участник в пазара повлича след себе си твърде голяма увереност и пренебергване на конкуренцията. Това, което ще научат младежите в това обучение е да имат уважението към конкурентния бизнес, да не се пренебрегва и да могат да анализират на база постигнати успехи и провали. Проучването на допуснатите грешки на другите определя стъпките на развитие на социалното предприемачество. Това са допълнителни умения и компетенции, които ще се усвоят по време на обучението.
  • Кой работи в същата област, в която работим и ние? Следваща стъпка в обучението и предварителния анализ е проучването на другите участници в пазара, които са си насочили бизнеса в същата област. Обучението ще даде основните знания на младежите да анализират и проучват присъстващите бизнеси в същия географски регион и анализиране на тяхната стабилност. Опознаването на конкуренцията, която е преди нас на пазара и в същата област, дава яснота до каква степен нашето социално предприемачество е адекватно и ще е стабилно на пазара. Тук ще се обучат как да виждат присъствието в същото населено място на другите предприемачи. Често бизнесите, които са с история, са изчерпани от към идеи и търсят нови предизвикателства. Затова конпетенциите, които ще придобият младите хора в това обучение е да вникнат в същността на конкурентния бизнес и да извлекат ползите за тях.
  • Кой се обръща към същата целева група? Последен етап от анализа на конкуренцията и особено важен, защото изпускането на конкретиката за работата на другите бизнеси, намаля шанса за развитие на социалното ни предприемачество. В това обучение младежите ще научат как да анализират действията на конкуренцията, която работи със същия таргет. Уменията, които ще се придобият в това обучение ще помогнат да се проучват резултатите, които са постигнали конкуренцията и грешките, които са допуснали. Компетенциите, които са необходими за това са аналитичност и емпатия, защото чрез тях ще се разяснят действията. Обучението е важно, защото ще научи как да се анализира доволността на таргет групата от работата на конкуренцията. Тук е важно да се разучава не само другите бизнеси, но и целевата група, защото тя ще даде реална оценка на работата на другия бизнес и дали е доволна от това. Натрупаните компетенции по време на обучението ще помогнат да се анализира оценката на целевата група.
  • Какво прави идеята ми уникална и иновативна в сравнение със съществуващите? Когато говорим за въздействие, говорим за дългосрочната промяна, която правите в обществото или околната среда в резултат на вашата социална бизнес дейност. Когато създаваме нов социален бизнес, ние предполагаме, че той ще създаде специфична дългосрочна промяна по някакъв начин, където хората или околната среда ще бъдат повлияни положително. Никога не знаем дали генерираните подобрения се дължат на пряк резултат от продукта или услугата, генерирани от вашия социален бизнес, или тези подобрения са повлияни от други фактори в обществото, които също влияят на резултата.
Scroll to Top