Социално предприемачество

Обучението има за цел да повиши осведомеността сред учениците в професионалното образование за създаване на иновативен бизнес в социалния сектор. За да се постигне това, обучението ще предостави избрани инструменти, фокусирани върху решаването на проблеми и генерирането на идеи.

Обучението е необходимо, защото ще фокусира младите хора върху създаването на нови и иновативни продукти и услуги и решаването на проблеми в социален аспект и ще ги научи как да направи използването им по-лесно, полезно и ефективно.Обучението ще даде информация, че социалния предприемач се интересува от мащабни и сложни проблеми, чиито решения имат за цел да въздействат върху обществото по устойчив начин. Социалният предприемач идентифицира какво не работи в обществото и търси начини за решаване на тези проблеми. Тъй като много често се разминават понятията за социален предприемач и неговата полза за обществото, в това обучение ще стане ясно, че решенията могат дори да променят цели системи и да вдъхновяват други хора, за да дадат своя принос към социалната промяна. Ползата от обучението е, че младите хора ще променят своята нагласа за взетите решения, които не показват ефектите си веднага, а по-скоро показват резултати в дългосрочен план. Целта на социалния предприемач също не е фокусирана върху извличането на печалба от решение, но то е по-скоро насочено към генериране на въздействие върху обществото и решенията насърчават други хора да станат социални предприемачи.

 Защо е необходимо това обучение?

Много често, не само сред младите хора, в обществото се пренебрегна или променя значението и ползата от социалния бизнес или социалното предприемачество. Само по себе си понятието създава представа за социално насочен бизнес, който предполага социална полза. Социалният бизнес е бизнес, ръководен от кауза. Генерираната печалба тук не играе основна роля. Инвеститорите на социалния бизнес го правят възстановят инвестицията си, допринесла за компанията, но след като я възстановят, печалбата генерираните се реинвестират в дружеството с цел подобряване на дейността му. Това означава, че инвеститорите обикновено не получават дивиденти на компанията.

Това обучение е необходимо, защото младите хора, включени в него, ще видят другата страна на социалното предприемачество, което е различно от общо приетата дефиниция. Знаем, че целта на инвестицията е постигане на социални цели в резултат на дейността на предприемача. Успехът на социалния бизнес се измерва чрез въздействието върху хората или върху околната среда, а не чрез размера на реализираната печалба. Също така, зад всички нормативно описани стъпки, има и важни моменти, които са известни само на предприемачите. Целта на обучението е младия човек да придобие устойчива увереност и компетенции за това как да развие своята бизнес идея и как да бъде конкурентен на пазара. Затова, обучението ще е на модули, като всеки модул ще разглежда и обучава във важни умения.

Scroll to Top