Упражнения за борба с дискриминацията и сегрегацията

Основните теми на упражненията са разпознаване, идентифициране, повишаване на осведомеността и съпричастност към различни видове дискриминация и сегрегация, на които са подложени хората в ежедневието, по-конкретно: дискриминация по пол/пол, сексуална ориентация, етническа принадлежност, физически и/или умствени увреждания и дискриминация срещу мигранти и бежанци.

Цели:

  • Разпознаване на различните форми на дискриминация;
  • Идентифициране на дискриминацията в различни контексти и отразяване на дискриминационните действия срещу уязвими групи;
  • Насърчаване на равенството и недискриминацията чрез толерантност, уважение, междукултурност и солидарност;
  • Придобиване на инструменти за предотвратяване и борба с дискриминацията;
  • Насърчаване на участието сред младите хора като агенти на социалната промяна.
Scroll to Top