Проект 2022-1-BG01-KA220-YOU-000085174 Превенция на рискови бързо разпространяващи се тенденции при младежите, Еразъм+

Период на проекта: 01.11.2022 г. – 31.10.2025 г

Кандидатстваща организация – Сдружение „Следвай ме” Добрич

Партньорски организации:

Akademie für politische Bildung und demokratiefördernd e Maßnahmen Австрия Oberösterreich Linz www.pb-akademie.at

UNIVERZITET MAJKA TEREZA VO SKOPJE Република Северна Македония SKOPJE http://unt.edu.mk/

АСОЦИАЦИЯ ГРАДСКИ ФОРУМ Полша Малополски Краков urbanforum.pl

Приоритети и теми:

  • Справяне с цифровата трансформация чрез развитие на цифрова готовност, устойчивост и капацитет;
  • Повишаване на качеството, иновациите и признаването на младежката работа;
  • Насърчаване на активното гражданство, инициативността на младите хора и младежкото предприемачество, включително социалното предприемачество.

Цели на проекта:

– да подобри уменията, знанията и компетенциите на младежките работници за превенция на рисковете, свързани с използването на социалните мрежи;

– да се развиват висококачествени умения на младежките работници за насърчаване на медийната грамотност, социалното включване, младежкото предприемачество, демокрацията, активното гражданство и ненасилствената комуникация;

– да се повиши информираността за рисковете в социалните мрежи и да се подобри предотвратяването на опасни срещи в интернет;

– подобряване на качеството и имиджа на младежката работа.

Целеви групи: Младежки работници, младежки лидери; Младежи; Социални работници и други специалисти, работещи директно с младежи.

Дейности:
WP1 Управление на проекти
WP2 Разработване на резултатите:
1) Проучване на съвременните методи за предотвратяване на рискове в социалните мрежи
2) Mетодология за превенция на риска в социалните мрежи
3) Наръчник за младежки работници, работещи в областта на цифровата безопасност, включително подходящи съвети, инструменти и програми за това как да се прилага съдържанието на методологията
WP3 Обучения за младежки работници и младежи:
1) Подготовка за обучението за обучители
2) Международно обучение за обучители, насочено към подобряване на дигиталните компетенции на младежките работници, уменията за насърчаване на медийната грамотност, социалното включване, предприемачеството и активното гражданство на младежите
3) Обучение за младежи – изпълнява се от младежки работници, които са присъствали на международното обучение, които ще го проведат в съответните си страни с млади хора, присъстващи на всяка

– подбор на участници/младежки работници за обучението на обучители, независимо от тяхната раса, пол, етнически произход, религиозни убеждения, увреждане и т.н., за да се гарантира, че няма дискриминация въз основа на тези характеристики;
– гарантиране, че процесът на подбор ще включва изпращане на автобиография и мотивационно писмо, описващо желанието на лицето и как си представят самото обучение, споделяне на техния опит и умения в работата с младежи. Ако бъдат одобрени след внимателно разглеждане на документите, ще бъде проведено интервю от Комисия без конфликт на интереси. За нас е жизненоважно да избираме мотивирани и опитни експерти с достатъчен опит в работата с младежи
Събития за разпространение на WP4
1) Събитие за разпространение FM
2) Виртуално събитие 1 Akademie Austria
3) Виртуално събитие 2 LP University
4) Виртуално събитие 3 UF Полша
5) Уеб и FB страница на проекта
6) Отпечатване и споделяне на продукти

Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Scroll to Top